Monday, March 4, 2013

my grandma

a little gift for her 90's birthday!!!

1 comment:

ZHENYA ZHURAVLYOVA said...

NICE BLOG!


-fashion illustrator-